Upadłości

Upadłości

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA:

24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. Umożliwia ona umorzenie długów: m.in.: pożyczek, kredytów i innych zobowiązań finansowych.

Aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wystarczy spełniać podstawowe warunki:

 

  1. od co najmniej trzech miesięcy nie regulować swoich zobowiązań,
  2. mieć za małe dochody, które nie pozwalają spłacać zadłużenia.

BARDZO WAŻNE! Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wg nowej ustawy nie musi się  wiązać z umorzeniem długów jak to w przeważającej części przypadków obiecywane jest przez rozmaite firmy zajmujące się tematyką upadłości na stronach w Internecie.

Upadłość można ogłosić tylko jeden raz na 10 lat, dlatego też nie można popełnić żadnego błędu przy składaniu wniosku do sądu, ponieważ upadłość może zostać ogłoszona, ale długi i tak trzeba będzie spłacać.

Aby uzyskać umorzenie długów należy zwrócić się do specjalistów, którzy przeanalizują sytuację majątkową i zobowiązania dłużnika i napiszą wniosek w sposób profesjonalny.

Zapraszamy do naszej kancelarii. Pierwsza porada jest bezpłatna. Pozwoli to Państwu na uzyskanie rzetelnych informacji przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku i da bardzo wysokie prawdopodobieństwo uzyskania oddłużenia.

UPADŁOŚĆ FIRMY:

Upadłość ogłosić mogą zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze.

Art. 5 ust. 1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

Przepisy ustawy stosuje się także do:

 

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólników spółki partnerskiej.

Podczas trwania postępowania w większości przypadków dłużnik ma prawo kontynuowania prowadzenia działalności i powinien wywiązywać się z obowiązków mających charakter publicznoprawny, czyli w szczególności związanych z płaceniem podatków oraz składek do ZUS. Należy mieć jednak na uwadze, że prawo do kontynuowania działalności może zostać dłużnikowi mocno ograniczone poprzez zajęcie np. udziałów w spółce. Z chwilą ogłoszenia upadłości wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Majątek dłużnika, staje się masą upadłościową, której celem jest zaspokojenie wierzycieli.  

Na koniec należy wspomnieć, iż w praktyce nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość. O tym bowiem decyduje sąd, a ten odrzuci wniosek, jeżeli majątek dłużnika jest zbyt mały, by mógł zaspokoić koszty postępowania sądowego. Celem ogłoszenia upadłości jest bowiem przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli, a fakt posiadania nikłego majątku z góry przesądza o braku takiej możliwości.

Kontakt mailowy

kancelaria@janowskiwspolnicy.pl

Siedziba

Poznań, ul. Polska 61

Specjalizujemy się w pomocy osobom fizycznym, firmom oraz gospodarstwom rolnym. Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne, które pozwalają oddłużyć przedsiębiorstwo i spłacić zadłużenia.

Kontakt

Janowski i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp. z o.o.
ul. Polska 61, 60–401 Poznań
NIP 779 252 55 83
REGON 388630750

janowskiwspolnicy.pl

Powerd by. codezen.pl