Restrukturyzacje

Restrukturyzacje

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE:

Do postępowania układowego mogą przystąpić przedsiębiorcy zarówno zagrożeni niewypłacalnością, jak i niewypłacalni. Poziom niewypłacalności, nie powinien być na tyle wysoki by wymagał np. odstąpienie od niektórych kontraktów, umów,  zmuszał do wyprzedaży majątku lub wstrzymywał wszystkie egzekucje. Jeśli przedsiębiorca przekracza znacznie poziom zadłużenia odpowiednim dla niego postępowaniem jest sanacja. Aby móc skorzystać z postępowania układowego  suma spornych zobowiązań do dnia otwarcia postępowania musi przekraczać próg 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, a biorąc pod uwagę konieczność zatwierdzenia sald wierzytelności przez wierzycieli postępowanie to może trwać nawet powyżej jednego roku. Do tego czasu dłużnik korzysta z ochrony przed egzekucją.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE:

Przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, ale tylko wtedy, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%.  Ten rodzaj postępowania pozwala doprowadzić do układu z wierzycielami w czasie około 2-3 miesięcy.

Sąd rozpatruje wniosek przeważnie w terminie około tygodnia od dnia złożenia wniosku.

Dłużnik korzysta wtedy z ochrony jego majątku przed działaniami ze strony wierzycieli. Od dnia otwarcia postępowania zawieszone zostają: postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, co do takiej wierzytelności po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zabronione z mocy prawa. Ochronę majątku dłużnika zapewnia również możliwość zawieszenia na okres trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych co do wierzytelności nie objętych układem. Uchylane są również zajęcia komornicze i zabezpieczenia dokonane przed dniem otwarcia postępowania.

POSTĘPOWANIE SANACYJNE:

Postępowanie sanacyjne do postępowanie dające najpełniejszą ochronę dłużnikowi przed egzekucjami i windykacjami. Niestety wiąże się to z przekazaniem przedsiębiorstwa oraz majątku dłużnika na okres trwania postępowania, zarządcy wyznaczonemu przez sąd. Zarządca w tym czasie ma pełną władzę nad  przedsiębiorstwem i majątkiem dłużnika. Przekazanie władzy wiąże się jednak z korzyściami takimi jak:

 • możliwość redukcji etatów na zasadach postepowania upadłościowego,
 • możliwość zbycia niepotrzebnego majątku na zasadach jak w prawie upadłościowym
 • możliwość rozwiązania niekorzystnych umów i kontraktów wykluczając konsekwencje finansowe za ich rozwiązanie.

Do ogłoszenia postępowania sanacyjnego wobec dłużnika potrzebne jest sporządzenie tzw. planu restrukturyzacyjnego, aby sąd miał rozeznanie czy sanacja kończąca się układem z wierzycielami jest możliwa do zrealizowania. 

Postępowanie sanacyjne pozwala przedsiębiorcy uzdrowić sytuację, tak aby mógł dalej prowadzić działalność oraz zachować lub odzyskać  mienie niezbędne do prowadzenia firmy.

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU:

 • przeprowadzenie pełnego audytu przedsiębiorstwa zarówno pod kątem zebrania niezbędnych dla postępowania dokumentów jak i zbadania przedsiębiorstwa pod kątem jego restrukturyzacji;
 • przeprowadzenia testów prywatnego wierzyciela, testów prywatnego inwestora oraz testu zawarcia układu;
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i jego złożenie oraz zawiadomienia sądu o otwarciu postępowania układowego we współpracy z Doradcą Restrukturyzacyjnym; (od tego momentu przedsiębiorstwo jest pod ochroną sądową przed wierzycielami przez okres ok. 120 dni lub więcej)
 • poinformowanie pisemne komorników klienta o otwarciu postępowania układowego;
 • poinformowanie pisemnie wszystkich wierzycieli o otwarciu postępowania układowego;
 • opracowanie prezentacji przedsiębiorstwa klienta dla potencjalnych inwestorów (opcja dodatkowa);
 • pozyskanie potencjalnych inwestorów lub kapitału dla dalszej działalności (opcja dodatkowa);
 • pozyskanie potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa lub składników majątkowych (opcja dodatkowa);
 • podział wierzycieli na grupy i określenie poziomu redukcji zobowiązań dla poszczególnych grup;
 • przygotowania prezentacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz propozycji układowych;
 • wysłanie do wierzycieli prezentacji układowych i możliwości głosowania;
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielem i lobbowanie propozycji układowych;
 • przygotowanie raportu końcowego z czynności, przebiegu głosowania nad układem oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz redukcji zobowiązań;
 • przekazanie najpóźniej w 90 dniu trwania postepowania – dokumentów, sprawozdania oraz kart do głosowania do klienta oraz Doradcy Restrukturyzacyjnego celem podjęcia przez Doradcę Restrukturyzacyjnego ostatnich kontaktów z wierzycielami którzy nie odesłali kart do głosowania oraz celem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu oraz sprawozdania nadzorcy układu;
 • dalsze czynności prowadzi już Doradca Restrukturyzacyjny, jak:
  • uzupełnienie braków formalnych wniosku lub sprawozdania;
  • reprezentowanie klienta przed sądem w zakresie zatwierdzenia zawartego układu;
  • prowadzenie postępowania w zakresie złożonego zażalenia przez wierzyciela co do zawartego układu;
  • wdrożenie układu w życie;   

Kontakt mailowy

kancelaria@janowskiwspolnicy.pl

Siedziba

Poznań, ul. Polska 61

Specjalizujemy się w pomocy osobom fizycznym, firmom oraz gospodarstwom rolnym. Przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne, które pozwalają oddłużyć przedsiębiorstwo i spłacić zadłużenia.

Kontakt

Janowski i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp. z o.o.
ul. Polska 61, 60–401 Poznań
NIP 779 252 55 83
REGON 388630750

janowskiwspolnicy.pl

Powerd by. codezen.pl